Областна дирекция по безопасност на храните – Сливен

Директор: д-р Пламен Стоянов Пенчев

адрес гр. Сливен (Сливен) ул. Самуиловско шосе
ПК100

телефон 044 624 941

e-mail RVS_20@nvms.government.bg

прегледи 2765